2017

 • Actie onder de stadshal: Geen Kind op Straat (september).
 • 300 kinderen uit kinder en jongerenwerk van Gent (Jong vzw, Jong Gent in Actie) en vrijwilligerswerkingen/burgerorganisaties (EHVV, Hand in Hand, Woongift, Werkgroep Vluchtelingen) protesteren tegen grote dak- en thuisloosheid onder Gentse kinderen en jongeren.
 • ∙Jeugdwerk gaat op zoek naar partners om de actie weerklank te geven. Saamo Gent engageert zich, samen met een twintigtal organisaties, om te ondersteunen – opmaak persbericht, uitnodigen politici, …
 • Schepencollege en Burgemeester vervoegen de actie en kondigen aan dat dit signaal van de Gentse kinderen beantwoord zal worden: “Gent vindt het onaanvaardbaar dat er kinderen dak en thuisloos zijn in de stad.
 • Om de vele uitdagingen op het vlak van woonbeleid in Gent aan te gaan, werd eind 2017 door de Stad Gent een Taskforce Wonen opgericht. 

2018

 • Start van de Taskforce Wonen (initiatief van Schepen van Wonen).
 • Oproep vanuit de Stad om de handen in elkaar te slaan – diverse stedelijke diensten, welzijns- en woonactoren komen samen om in verschillende werkgroepen concreet aan de slag te gaan, op zoek te gaan naar extra opvangcapaciteit en meer structurele oplossingen
 • Er wordt een jaar lang met flinke dynamiek gewerkt in een zestal werkgroepen.
 • Er wordt extra opvangcapaciteit gecreëerd (ism hogescholen en universiteit, Pandschap, SHM’s, SOGent, …).
 • Gedegen studiewerk en concrete aanbevelingen voor het beleid. Eind 2018 worden de beleidsaanbevelingen vanuit deze Taskforce aan het grote publiek voorgesteld. Tegelijkertijd stelt de dienst Wonen haar inspiratienota voor het woonbeleid in Gent voor. Op die manier worden de uitdagingen voor het toekomstige woonbeleid in kaart gebracht.

2019-2020

 • Uitbreiden Taskfoce Wonen naar Taskforce Wonen & Opvang (Schepenen Wonen en Welzijn) (januari ‘20)
 • Covid – stilvallen taskforce Wonen en Welzijn en verdwijnen van woonproblematiek naar de achtergrond.

2021

 • Dak- en thuislozentelling KBS – deelname van Stad Gent: voor het eerst een concreet cijfer: Gent telt 1873 dak en thuislozen!
 • Actie en bezetting van ’t Pand, een historisch gebouw in het centrum van Gent waar sociale huisvesting was en dat verkocht wordt (Provincie en SHM).
 • Woonzaak wordt gelanceerd. Vanuit een Vlaams platform wordt een rechtszaak aangespannen bij het Europees Hof. Als campagnestunt trekt de ‘woonzaakcaravan’ door Vlaanderen op zoek naar ondersteunende organisaties en mensen om de klacht uiteindelijk in Straatsburg te gaan ‘afgeven’. In Gent op 14december verzamelt SAAMO een 20-tal woonorganisaties die de Woonzaak officieel onderschrijven. Ook de Stad Gent zal de Woonzaak onderschrijven.

2022

 • Welzijnsorganisatie/koepel Gents solidariteitsfonds organiseert een actie onder de stadshal die de blijvende dak en thuisloosheid in Gent aan de kaak stelt. Terzelfdertijd komen er ook signalen van ABVV en armoedeverenigingen die rond het thema wonen willen werken en actievoeren.
 • De organisaties die de Woonzaak onderschreven en de welzijnsorganisaties beslissen samen een zestal grotere acties op te zetten, gespreid over het gehele jaar, telkens onder de stadshall. Rond 5 verschillende thema’s en telkens getrokken door andere partners.Elke trekker bedenkt voor haar/zijn thema een drietal wooneisen per actiedag. Er wordt gezorgd voor inhoud, getuigenissen van doelgroepleden, academische duiding, een beetje omkadering (muziek, een koffiekar, …).

oDak en thuisloosheid – mei

oSociale huur – juni

o(Gentse Feesten: ‘mannekestekenen op de grond’ symbool voor dak en thuislozen in Gent)

oPrivate huur – augustus

oAlternatieve woonvormen – september

oAfgeven prioriteitenbundel: aan Minister Diependaele op 10 oktober 2022

oAfgeven prioriteitenbudnel (apotheose): aan Gents Stadsbestuur op 17 oktober 2022

2023

 • Wooncoalitie is gevormd en besluit verder te werken.
 • Er komen zes werven, waarbij we in 2023 concreet vooruitgang willen boeken in Gent

oInvoeren van een verplicht conformiteitsattest

oExperimenten opzetten/kader creëeren rond ‘kostendelend samenhuizen’

oRealiseren van een aanspreekpunt alternatieve woonvormen

oOndersteuning uitbreiden sociale huisvesting – tegengaan verlies sociaal woonpatrimonium

oOndersteuning woonzoekinitiatief

oTijdelijke noodopvang (meer en beter)

 • Op 1mei worden de ruim 35.000 handtekeningen overhandigd omtrent de volksraadpleging. Die komen er vanuit burgerbeweging ‘te duur’. Op 6juni het nieuws: er komt een volksraadpleging grondrecht betaalbaar wonen op 8oktober
 • Wooncoalitie besluit mee campagne te voeren ifv volksraadpleging op 8 oktober. De leden ervan nemen standpunt in, roepen hun achterban op om te gaan stemmen, zorgen voor een eenvoudige infographic, vertalingen tav anderstalige doelgroep, financiering van campagnemateriaal, campagneteam laatste twee weken op pad in Gent.
 • Stad Gent organiseert de volksraadpleging: Op 8 oktober komt 15 % van de stemgerechtigde Gentenaars uit hun kot voor een sociaal grondrecht!
 • Op 16 oktober voert de wooncoalitie en stadsbestuur en gezamenlijke persconferentie waarop 3 concrete en gezamenlijke eisen naar het Vlaams woonbeleid worden geformuleerd.